مشاوره رایگان مهاجرتی! جهت ارتباط با مشاورین ارشد مجموعه مهاجریست فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید.

در این کشور از زمان امپراطوری عثمانی انجمن ها، اتحادیه ها و نهادهای مدنی موجود بوده و فعالیت چشمگیری داشته اند و در عرصه های اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار بوده اند. در دوره جمهوریت نیز نهادهای مدنی، اتحادیه ها ی صنفی، انجمن ها و تشکل ها آن تاثیر گذاری خود را حفظ نموده اند و آنقدر منظم و منسجم ...