این سایت صرفا جنبه بلاگ آموزشی دارد. جهت انجام امور مهاجرتی وارد سایت اصلی مجموعه مهاجریست شوید.

لیست کامل ضرب المثل های فارسی و معنی آن ها – سری پنجم

ضرب المثل
 • ضرب المثل

  ص

  ۱- صابوش به جامه‌ی کسی خوردن : یعنی ضرور و زیان به او هم رسیده.

  ۲-صد تا چاقو بسازه ، یکیش دسته نداره : یعنی هیچوقت به‌حرفش اعتماد نکن.

  ۳- صورتش را با سیلی سرخ نگاه می دارد : کنایه از کسی که همیشه ظاهرش را حفظ می کند.

  ۴- صبر ،‌کلید کارهاست : یعنی عجله کردن در کارها اصلاً جایز نیست .

  ۵- صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد: روزی

  ۶- صبر ایوب

  ۷- صلاح مملکت خویش خسروان دانند.

  ۸- صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه شکست عهد صحبت اهل طریق را: پیمان شکنی.

  ۹- صدا از ته چاه بر آمدن.

  ۱۰- صلح دشمن چو جنگ دوست بود.

  کتاب صوتی

  ض

  ۱- ضرر تلخه: یعنی ضرر و زیان حتی اگر خیلی کم هم باشد با این حال ناراحت کننده است.

  ۲- ضرب ، ضرب اول: در مبارزه آن کسی برنده است که ضربه اول را زده باشد.

  ۳- ضامن روزی بود روزی رسان.

  ۴- ضعیفی که با قوی دلاور کند یاد دشمن است در هلاک خویش: هرکس باید به توان خودش کاری را انجام دهد.

  ط

  ۱- طاقتم طاق شد: بیش از این تحمل ندارم ، صبرم تمام شده است.

  ۲- طوطی وار یاد گرفتن: یعنی بدون این که معنی اش را بداند این حرف را زده است.

  ۳- طبل توخالیست: فقط داد و فریاد می زند و گرنه چیزی بارش نیست.

  ۴- طاووس‌رابه‌نقش ونگاری‌که هست‌خلق‌تحسین‌کنند: واوخجل ازپای‌زشت‌خویش.

  ۵- طلب کردم زدانایی بکی پند مرا فرمود با نادان مپیوند.

  ۶- طمع را سه حرف است هر سه تهی.

  ۷- طبالی به که بطالی

  ع

  ۱- عاقبت جوینده یابنده بود: کسی که تلاش می کند به مقصودش می رسد.

  ۲- عقل اون پاره سنگ بر می داره: عقل ندارد.

  ۳- عجله کار شیطونه: عجله کار درستی نیست.

  ۴- عاقبت حق به حقدار رسید: همیشه در سرانجام هر کار کسی که حق دارد برنده است.

  ۵- عالم نا پرهیزگار کور شعله دارست: عالم ناپرهیزگار.

  ۶- عالم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.

  ۷- عالم بی عمل به چه ماند گفت به زنبور بی عسل: عالم بی عمل.

  ۸- عاقلان را یک اشارت بس بود.

  ۹- عروس تعریفی آخرش شلخته در می آید.

  ۱۰- عطای او را بلقای او بخشیدم: افردای که خیر و شر آنها یکی است.

  سایر مقالات در دسته بندی ضرب المثل ها

  ف

  ۱- فیلش یاد هندوستان کرده: یاد خبری دور افتاده است.

  ۲- فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه: هیچ گاه از ظاهر کسی نمی توان قضاوت کرد.

  ۳- فردا هم روز خداست: یعنی اجبار نیست که همه کارها را امروز بکنید.

  ۴- فلانی اجاقش کوره: منظور از کسی است که بچه دار نمی شود.

  ۵- فرو مایه هزار سنگ بر می دارد و طاقت سختی نمی آورد. تحمل و طاقت.

  ۶- فرق است میان آنکه یارش در بر آنکه دو چشم انتظارش بر در: انتظار.

  ۷- فهم سخن چون نکند مستمع قوت طبع از متلکم بجوی.

  ۸- فکر نان کن که خربزه آب است: به فکر نان درآوردن باش که خربزه آب است و شکم را سیر می کند.

  ق

  ۱- قدر زر ، زرگر شناسد ، قدر گوهر ، گوهری: ارزش هر چیزی را خبره آن می داند نه دیگران.

  ۲- قصاص در این دنیاست: یعنی هر کس نتیجه اعمال خود را در زندگی می بیند.

  ۳- قاشق نداره آش بخورد: کنایه از شخص بینهایت تهیدست است و وسیله لازم را دراختیار ندارد.

  ۴- قوز بالاقوز: کار را خراب تر از آنچه که بود کردن.

  ۵- قرص خورشید در سیاهی شد یونس اندر دهان ماهی شد.

  ۶- قرآن بر سر زبان است و در میان جان: دیانت

  ۷- قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید: قدر عافیت.

  ک

  ۱- کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد: آدم می تواند تلافی کند.

  ۲- کبکش خروس می خونه: خیلی خوشحال است.

  ۳- کوگوش شنوا: گوش ندادن به حرف.

  ۴- کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد: خیس بودن.

  ۵- کارها به صبر برآید و مستعجل به سر در آید: صبر.

  ۶- کس نبیند بخیل فاصل را کر نه در عیب گفتنش کوشد ور کریمی دو صد گز دارد کرمش عیبها فرو پوشد: افراد فاصل.

  ۷- کرم بین و لطف خداوند گار گر بنده کرده است و او شرمسار.

  ۸- کند همجنس با همنجنس پرواز: هر کسی با مثل خودش رابطه دارد.

  گ

  ۱- گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم: صبر کردن.

  ۲- گاومون زائیده: دردسر به سراغ آدم آمدن.

  ۳- گاو پیشانی سفید است: همه کس و در همه جا او را می شناسند.

  ۴- گاو بی شاخ و هم: یعنی انسان قوی و هیکل دارد.

  ۵- گر از بینی دیگر شد هلاک مرا هست بطراز طوفان چه باک

  ۶- گر دست فتاده ای بگیری مردی ور بر کسی خرده نگیری مردی

  ۷- گربه شیر است در گرفتن موش لیک موش است در مصاف پلنگ

  ۸- گاه باشد در کودکی نادان بغلسط بر هدف زند تیری

  ۹- گرت از دست برآید ذهنی شیرین کف مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی

  ۱۰- گرگ که پیر می شود ، رقاص شغال می شود: هر آدم شروری ، در روزگار پیری دست آموز دیگرانست

  ل

  ۱- لگد به بخت خود زدن: در مقابل خود ایستادن

  ۲- نقش دادن: کاری به طول انجامیدن

  ۳- لبش بوی شیر می دهد: هنوز طفلی بیش نیست

  ۴- همه مهربانتر از مادر: تملق کردن

  ۵- لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست: هیچگاه وقتی می توان ببخشی انتقام نگیر

  م

  ۱- مرغ همسایه غاز است: نا آگاهی

  ۲- ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است: وقت داشتن

  ۳- ماست را کیسه کردن: گول زدن

  ۴- مرغ یک پا داره: لجبازی کردن

  ۵- مار تو آستین پرورش دادن: کسی که زیان و ضرر می زند را بزرگ کردن

  ۶- مار خورده و افعی شده: خیلی باهوش و زیرک است

  ۷- مگواندوه خویش با دشمنان که لامول گویند شادی کنان: دشمنی

  ۸- مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال: آسایش

  ۹- مورچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را به راننده پوست

  ۱۰- مزن بی تأمل بگفتار دم نگو گوی گردوگوئی چه غم

  ۱۱- مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

  ۱۲- مسکین خر اگر چه تمیز است چون با رهمی برد عزیز است:زحمتکش

  ن

  ۱- نفس از جای گرم برآمدن: در مورد شخصی گفته می شود که بی خیال مستمندان باشد.

  ۲- نم پس نمی دهد: کارش عیب و ایراد ندارد

  ۳- نخود هر آش شدن: فضول بودن

  ۴- نور علا نور بودن: کار خیل خوب بودن

  ۵- نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن: قناعت

  ۶- نصیحت پادشاهان کردن کسی رامسلم بود که نیم سرندارد یاامید. کاربیهوده

  ۵- ندانستی که بینی بر پای چو در گوشت نیامد مردم

  ۶- نماند به ستمکار بد روزگار بماند بر او لعنت پایدار

  ۷- نان از برای کنج عبادت گرفته اند صاحب دلان به کنج عبادت برای نان: سوء استفاده

  ۸- نا بینا به کار خویش بیناست.

  و

  ۱- وجود یکی است ولی شکم دوتاست: یعنی دو نفر هر چقدر به یکدیگر نزدیک باشند باز هم از هم جدا هستند.

  ۲- وقت نداره سرشو بخارونه: منظور آنست که گرفتار است.

  ۳- وین شکم بی هنر پیچ ، پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ

  ۴- وقت ضرورت چون نماند گزیر دست‌بگیردسرشمشیرتیز: ضرورت‌کارواجب

  ۵- وفاداری مدار از بلبلان چشم که هردم بر گلی دیگر سرآیند: وفاداری

  هـ

  ۱- هر پستی ، بلندی دارد: بعد از هر سختی آسانی هست.

  ۲- هادی ، هادی اسم خود بر ما نهادی: یعنی که به ارتکاب عمل خلافی دست زده ای و مرا بدان متهم می کنی.

  ۳- هشتش گرو نهش است: آه در بساط ندارد.

  ۴- هر که بامش بیش ، برفش بیشتر: هر کس کار بیشتری کند بهره بیشتر می‌برد.

  ۵- هرکه درحال‌توانایی نکوئی‌نکند ازوقت ناتوانی‌سختی ببیند: انجام‌کارخوب

  ۶- هرکه در زندگانی نانش بخورند چون بمیرد نامش نبرند: حسنت در این دنیا

  ۷- هر که آمد عمارتی تو ساخت رفت و منزل بدیگری پرداخت

  ۸- هر که نان از عمل خویش خورد منت از حاتم طائی نبرد

  ۹- هر که با بزرگان ستیز و خون خود ریزد: پا از گلیم خود دراز کردن

  ۱۰- هر جا سر است سخن است.

  ۱۱- هر که نان از عمل خویش خورد منت از حاتم طائی نبرد

  ی

  ۱- یکی به دو کردن: جر و بحث کردن

  ۲- یک دست صدا نداره: باید با دیگران متحد بود

  ۳- یک من ماست چقدر کره می دهد: تلافی کردن

  ۴- یک پاش لب گور است: پیر است

  ۵- یک خلعت زیبا به از هزار خلعت زیبا

  ۶- یزدان کسی را که دارد نگاه نگردد ز سرما و گرما تباه

  ۷- یاردیرینه‌مراگونه‌زبان توبه مده که مراتوبه‌شمشیری نخواهدبودن: سرسختی

  ۸- یک تیر و دو نشان: با یک کار به دو نتیجه رسیدن

  ۹- یاسین به گوش خر خواندن: پند بی فایده به کسی دادن

  ۱۰- یک چشم گریان و یک خندان: در مورد کسی گویند که دو گانه عمل می کند.

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۸۰ رای

  اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

  اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران