توضیحات زبان های مختلف و نحوه پیدایش آن ها از گذشته تا کنون

۱۳۹۶ تهیه شده در استدیو تِدْسا طراحی تخصصی وب سایت