نکات لازم جهت مهاجرت به سوئد

نکات لازم مهاجرت به سوئد

 

 

 

 • درباره سوئد                                                                                                   

حكومت : پادشاهی پارلمانی
مساحت : 790/449 كیلومترمربع
جمعیت :  حدود 9 میلیون نفر
رشد سالانه جمعیت : 2/0 درصد
پایتخت : استكهلم
زبان   : سوئدی
دین : مسیحی ارتدکس- آزادی مذهب در سوئد تضمین شده است
واحد پول : کرون

سوئد در شمال اروپا واقع شده ودارای آب و هوای سردی است. این كشور از نظر طبیعی، از 4 ناحیه تشكیل  شده است. كوههای پوشیده از جنگل در منطقه نورلند در  شمال، زمینهای مرتفع یونكوپینگ در جنوب، دریاچه دیستریكت در ناحیه مركزی، و جلگه حاصلخیز اسكانیا در  منتهی­الیه بخش جنوبی ­كشور.تابستانها كوتاه وگرم و  زمستانهای سرد و طولانی از ویژگیهای آب و هوای این كشور است. میانگین بارش سالانه از 200 سانتی متر در غرب وجنوب غربی، تا 50 سانتی متر در شرق و جنوب شرقی متغیر می باشد. بیش از نیمی از مساحت این كشور از جنگل پوشیده شده و طبعاً، صنایع چوب و ساخت ماشین آلات مرتبط با آن، معمول و متداول است.

شرایط مهاجرت به سوئذ

 • تجارت

سوئد يکي از پیشرفته ترين کشورهاي اروپا و دارای رشد اقتصادي بسیاربالایی است. بعد جنگ جهاني دوم اين رشد اقتصادي شتاب بيشتري بخود گرفت. درآمد خالص ملي کشور بالا رفت, شکوفائي رشد اقتصادي بوجود آمد . درآمد کشور سوئد مثل ديگر کشورهاي نسباتاً کوچک صنعتي, وابسته به صادرات توليدات صنعتي است که در حال حاضر از رشد بالائي در توازن بين صادرات و واردات برخوردار است.

بطور مثال سهم صادرات در درآمد خالص ملي کشور در يک دوره 10 ساله (بين يالهاي 1990 تا 1999) از 30 درصد به 44 درصد رشد داشته است. اروپا مهم ترين بازار صادراتي کشور است. 60 درصد توليدات کشور سوئد به ديگر کشورهاي عضو بازار مشترک اروپا صادر مي شود.

صادرات و واردات سوئد و ديگر کشورهاي عضو بازار مشترک اروپا از سال 1995 که سوئد عضو اين اتحاديه شد, رشد چشمگيري داشته است. واردات سوئد از ديگر کشورهاي اروپائي در سال 1995 بالغ بر 325 ميليارد کرون سوئدي و صادرات آن در همان سال بالغ بر 340 ميليارد کرون سوئدي بوده است اين ارقام در سال 1999 به ترتيب به 390 ميليارد کرون سوئدي(واردات) و 410 ميليارد کرون سوئدي(صادرات) ارتقا مي يابد. آمريکاي شمالي و کشورهاي آسياي جنوب شرقي از ديگر بازارهاي مهم صادراتي سوئد هستند.

معدن سنگ آهن و جنگل وسيع به يقين نقش بسزائي در پيشرفت صنعتي کشور سوئد دارند. اين دو منابع سرشار طبيعي, پايه و اساس توليدات صنعتي کشور را تشکيل ميدهند. تلفن و سيستم هاي مخابراتي, خودرو و ماشين هاي سنگين را مي توان منجمله به صنعت و توليدات سوئد اضافه کرد.
توليد خودرو, کاميون و ديگر صنايع فلزي سبک و سنگين, سهم 50 درصد در اقتصاد توليدي کشور را دارا مي باشد. درصد اين سهم براي صنعت کاغذ و خمير کاغذ 20 و داروسازي 12 است.

 

 • بخش همگانی سوئد

در سوئد سه سطح دموکراتيک انتخابی وجود دارد: پارلمان يا مجلس (riksdagen) در سطح ملی، شوراهای استان         (landstinget) در سطح ناحيه ای و کمونها (kommunen) در سطح محلی. حوزه مسئوليت و وظايف اين نهادها گوناگون است.

کمونها و شوراهای استان توسط مجمع های منتخب مردم که بترتيب مجلس کمون (kommunfullmäktige) و مجلس شورای استان  (landstingsfullmäktige)ناميده ميشوند اداره ميشود. نمايندگان اين مجلس ها سياستمدارانی
هستند که هر چهار سال يکبار مستقيما توسط شهروندان انتخاب ميشوند. اين انتخابات همزمان با انتخابات پارلمان يعنی
در سومين يکشنبه ماه سپتامبر برگزار ميشود. شوراهای استان و کمونها از حق ماليات گيری و تصميم گيری برخوردارند. اين امر از جمله در چارچوب قانون کمون (kommunallagen) تعيين وتنظيم ميشود.

در سطح ناحيه ای دولت توسط استانداريها  (länsstyrelsen)نمايندگی ميشود يا به بيان ديگر استانداريها نيابت دولت در استان ها را بعهده دارند. رياست استانداری با استاندار(landshövdingen) است که توسط دولت به اين مقام منصوب ميشود.

پارلمان سوئد مجمع قانونگذاری کشور است و نمايندگان آن هر چهار سال يکبار توسط مردم سوئد گزيده ميشوند.
پارلمان نخست وزير را برمی گزيند(statsminister) و نخست وزير نيز اعضای هيئت دولت را منصوب ميکند.

از سال 1995 سوئد عضو اتحاديه اروپا  (Europeiska Unionen, EU)بوده است. در آنجا سوئد با کشورهای عضو ديگر در زمينه اقتصاد و سياست خارجی و مسائل مربوط به پليس و دادگاه ها همکاری می کند.

 • کمون

در سوئد 290 کمون وجود دارد. کمونها از حق خودگردانی گسترده ای برخوردارند و مسئوليت امور محلی شهروندان

برای نمونه امور مربوط به دبستانها و دبيرستانها و نهادهای پيش دبستانی و نگهداری از سالمندان و جاده ها و امور
مربوط به آب و فاضلاب و انرژی را بعهده دارند. کمونها همچنين مسئوليت صدور پروانه ها يا جوازهای گوناگون مانند
جواز ساختمان و جواز فروش مشروبات الکلی را بعهده دارند و در مورد مسائل مربوط به پيشرفت امور اقتصادی و
صنعت جهانگردی و فرهنگ در شهرها نيز فعال هستند.

بالاترين مرجع تصميم گيری در کمون مجلس کمون (kommunfullmäktige) است که اعضای آن سياستمداران
برگزيده مردم هستند. مجلس کمون مانند پارلمان محلی کار می کند و هيئت مديره کمون را که رهبری و هماهنگی
کارهای کمون را بعهده دارد منصوب می کند.

بجز هيئت مديره کمون چند کميته وجود دارد که آنها نيز توسط مجلس کمون برگزيده ميشوند و وظيفه دارند که مسائل
گوناگون را که در مجلس کمون مطرح ميشود مورد رسيدگی و بحث قرار دهند. اين کميته ها موظف به اجرای تصميم
های گرفته شده توسط مجلس کمون هستند ولی در مورد برخی مسائل حق تصميم گيری دارند. شمار و نام اين کميته ها
در کمونهای گوناگون متفاوت است.وظايف کمونها در چارچوب قانون کمونی (kommunallagen)و چندين قانون ديگر مانند قانون خدمات اجتماعی و قانون طرح و ساختمانسازی و قانون مدارس تعيين شده است
.

نکات کلیدی مهاجرت به سوئد

 • شورای استان

وظيفه شورای استان اداره کردن امور مشترک در چند کمون است ٫ اموری که رسيدگی و اداره کردن آنها برای هر يک
از کمونها به تنهايی مستلزم هزينه گزافی ميباشد. در سوئد 21 شورای استان و ناحيه وجود دارد و وظيفه اصلی آنها
اداره کردن همه خدمات درمانی همگانی در کشور است. شوراهای استان همچنين مسئوليت برنامه ريزی خدمات
دندانپزشکی سوئد چه در بخش خصوصی و چه بخش همگانی را بعهده دارند. خدمات دندانپزشکی همگانی کشور که
خدمات دندانپزشکی مردمی نام دارد زير نظر شوراهای استان اداره ميشود.

بجز وظايف نامبرده شوراهای استان بهمراه کمونها مسئوليت ترافيک جمعی را بعهده دارند. اين شوراها همچنين در
زمينه رشد و پيشرفت ناحيه کار می کنند و از بخش اقتصاد خصوصی و جهانگردی و فعاليت های فرهنگی نيز پشتيبانی
می کنند.

بالاترين نهاد تصميم گيری در شورای استان مجلس شورای استان است که اعضای آن سياستمداران برگزيده مردم
هستند. مجلس شورای استان بمثابه پارلمان ناحيه ای عمل می کند. مجلس شورای استان اعضای هيئت مديره شورای
استان را منصوب می کند که وظيفه آنها رهبری و هماهنگی کارهای شورای استان است. چند کميته نيز وجود دارد که
وظيفه آنها رسيدگی و آماده کردن موضوع هاييست که بايد در مجلس شورای استان مطرح شود. اين کميته ها بايستی
تصميم های گرفته شده توسط شورای استان را اجرا کنند. شورای استان همچنين ميتوانيد تصميم بگيرد که کميته ها در
برخی امور حق تصميم گيری داشته باشند.وظايف شورای استان از جمله در چارچوب قانون کمونی تعيين شده است.

 • اداره های دولتی

در سوئد حدود 330 کميته مرکزی و اداره های کل و نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد که زير رهبری دولت و
وابسته به وزارتخانه های گوناگون بفعاليت مشغولند. وظيفه آنها اجرای عملی مصوبات پارلمان و دولت است. نهادهای
دولتی از استقلال برخوردارند يعنی اينکه آنها با مسئوليت خود ولی طبق خط مشی تعيين شده توسط دولت در آئين نامه
های دولت عمل می کنند.

 • استانداری

استانداری نهاد دولتی است که وظيفه اش هماهنگی و بکارگيری علاقه های گوناگون در استان است. استانداری نهاد
خدمتی و رسيدگی به شکايات است و در چند زمينه وظيفه کنترل و سرپرستی نيز دارد. استانداری مسئول اجرای
مصوبات دولت در مورد اهداف ملی در استان است. 21 استانداری وجود دارد – در هر استان يک استانداری. حوزه
فعاليت استانداری تشکيل يافته است از آمادگی غير نظامی ٫ خدمات نجاتی ٫ مراقبت از طبيعت و محيط های فرهنگی ٫
برابری زن و مرد ٫ پرستاری اجتماعی و در استانهای شمالی امور مربوط به گوزنداری و مناطق کوهستانی.
رئيس کل استانداری استاندار است که توسط دولت منصوب ميشود.

 • صندوق بيمه های اجتماعی

در سوئد صندوق بيمه های اجتماعی اداره کننده سيستم خدمات بيمه های اجتماعی است که در موارد بيماری ٫ ناتوانی
جسمی ٫ سالمندی و پرستاری از فرزند بيمار امنيت مالی شخص را تامين می کند. صندوق بيمه اجتماعی همچنين در
زمينه هماهنگی امور توانبخشی و دادن امکانات بازگشت به کار به بيماران و ناتوانان فعاليت می کند.
21
صندوق بيمه وجود دارد که همگی واحدهای اداری مستقل هستند. هر صندوق بيمه توسط يک هيئت مديره و يک
مدير رهبری ميشود. کميته های بيمه های اجتماعی که از نمايندگان برگزيده مردم تشکيل يافته اند در مورد برخی
پرونده های تصميم گيری می کنند. هر صندوق بيمه ای توسط يک اداره مرکزی رهبری ميشود ولی تماس با مردم از
طريق اداره های محلی موجود در مراکز پرجمعيت کمونها صورت ميگيرد.

 • دولت

دولت بر سوئد حکومت می کند و رهبری آن با نخست وزير است که هماهنگ کننده کارهای دولت و مسئول اصلی
سياست دولت است. روش انتخاب نخست وزير به اين صورت است که سخنگوی پارلمان کانديدای نخست وزيری را
پيشنهاد می کند و در صورت تصويب پارلمان نخست وزير منصوب ميشود.
هيئت دولت از چند وزير که منتخب نخست وزير هستند تشکيل می يابد. بيشتر اين وزرا رئيس های وزارتخانه ها
هستند ٫ وزير دادگستری و وزير امور خارجه نمونه هايی از رؤسای وزارتخانه ها هستند. وزيران ديگر وابسته به يکی
از وزارتخانه ها هستند که در آنجا به نيابت از سوی رئيس وزارتخانه وظايف ويژه ای بر عهده دارند مانند وزير کمک
به کشورهای نيازمند و وزير امور کاری.

وزارتخانه ها بطور کلی در زمينه آماده سازی امور برای دولت برای نمونه طرح بودجه اقتصادی دولت يا پيشنهاد
قوانين (لوايح) کار می کنند. پس از آماده کردن لايحه دولت آنرا برای تصميم گيری تقديم مجلس می کند.
هنگامی که پارلمان در موردی تصميم گرفت دولت مسئول اجرای آن ميشود. دولت اجرای عملی تصميم های پارلمان را
به اداره های دولتی گوناگون واگذار می کند. اداره های دولتی مستقل هستند يعنی اينکه آنها سرخود ولی مطابق با خط
مشی تعيين شده در آئين نامه های دولتی عمل می کنند.

دولت نمايندگی سوئد در شورای وزيران اتحاديه اروپايی را نيز بعهده دارد. اين کار با شرکت در اجلاس شورای
وزيران اتحاديه اروپا و همچنين پيگيری امور مهم برای دولت در مراجع گوناگون شورای وزيران صورت ميگيرد
.

 

پارلمان

پارلمان قوانين را وضع می کند و در مورد درآمدها( ماليات) و هزينه های کشور تصميم گيری می کند. پارلمان
همچنين بر کار دولت و اداره های دولتی نظارت می کند و در مورد سياست خارجی موضع گيری می کند.
انتخابات پارلمان هر چهار سال يکبار و بصورت انتخابات همگانی و رأی مخفی و مستقيم صورت ميگيرد. در انتخابات
349 کرسی نمايندگی پارلمان بين احزاب گوناگون و به نسبت آراء بدست آمده آنها پخش ميشود.

سال کاری پارلمان اجلاس سراسری ناميده ميشود. سخنگوی پارلمان رهبر آن و رئيس جلسه های نمايندگان مجلس
است. سخنگوی پارلمان همچنين اين وظيفه مهم را دارد که هنگام تشکيل دولت شخصی را برای پست نخست وزيری به
پارلمان پيشنهاد کند.

مصوبات پارلمان يا بر پايه پيشنهادهای دولت (لوايح )يا پيشنهادهای نمايندگان پارلمان( طرح ها) استوار است. تصميم
های پارلمان توسط نمايندگان گرفته ميشود ولی نخست بايد يکی از 16 کميسيون های تخصصی موضوع را مورد
بررسی قرار داده و در گزارشی به پارلمان چگونگی تصميم گيری را پيشنهاد کند. پيش از مطرح شدن هر موضوع در
کميسيون تخصصی و مجلس نمايندگان موضوع مربوط بين گروه های پارلمانی احزاب گوناگون بطور گسترده مورد
بحث و گفتگو قرار ميگيرد.

همه جلسه های پارلمان علنی است. مردم ميتوانند از جايگاه حضار ناظر بحث و گفتگو در پارلمان باشند. نتيجه رای
گيريها نيز علنی است. به بيانی ديگر چگونگی رای دادن هر نماينده را ميتوان ديد
.

 

 • اتحاديه اروپا

سوئد از سال 1995 در اتحاديه اروپا که در آن اکنون 25 کشور همکاری می کنند عضو بوده است. همکاری کشورهای
عضو گسترده است و مسائل مشترک مانند اقتصاد و سياست خارجی و همکاری نيروهای پليس را دربرميگيرد.
کشورهای عضو در بسياری زمينه ها همکاری می کنند ولی نه در همه زمينه ها و از اينرو مسائل زيادی وجود دارد که
هر کشور عضو به تنهايی در مورد آنها تصميم گيری می کند. موارد مربوط به خدمات درمانی و دفاع از کشور و
آموزش و پرورش و سياست مسکن از جمله اين موارد بشمار ميروند.

تصميم های مشترک گرفته شده توسط کشورهای عضو اتحاديه اروپايی بايد توسط کشورهای عضو اجرا شود. گواينکه
در مورد برخی تصميم ها توافق همه کشورهای عضو ضروری نيست ولی همه کشورها بايد آنها را اجرا کنند. از اينرو
عضويت سوئد در اتحاديه اروپايی اين پيامد را داشته است که پارلمان سوئد شماری از اختيارات تصميم گيری خود را
به نهادهای اتحاديه اروپايی واگذار کرده است.

شورای وزيران اتحاديه اروپا که در آن يک وزير سوئدی نيز شرکت دارد و همينطور پارلمان اروپاست که در اتحاديه
اروپا تصميم ميگيرند. نمايندگان پارلمان اروپا هر پنج سال يکبار توسط رأی دهندگان کشورهای عضو انتخاب می
شوند. در اين انتخابات همه کسانی که از حق رأی دادن برخوردارند اين امکان را دارند که نمايندگان سوئد در پارلمان
اروپا را انتخاب کنند

 

 

 • سرمایه گذاری در سوئد


 

 

 

 

کشور سوئد قوانين و مقررات ويژه‌ای را برای کمک به کسانی که مايل به سرمايه‌گذاری در سوئد هستند وضع نموده است.اين قوانين شامل کمک از جانب دستگاههای دولتی ونيز اجازه اقامت در سوئد مي‌شود.

 

 • سرمايه گذاری در سوئد از طريق ثبت شرکت

در سوئد انواع مختلفی از شرکتها وجود دارد که عبارتند از شرکت سهامي خاص، شرکت سهامي عام، شرکت با مسووليت محدود. هرکدام از انواع فوق مربوط به نياز‌های خاص و شرايط خاصی است. ثبت شرکت در سوئد نیازی به تابعیت سوئد و یا سرمایه گذاری هنگفتی ندارد جهت آشنايي با هريک از قوانین ثبت شرکت در سوئد مي‌توانيد از مشاورين مهاجرت وقت بگيريد و يا فرم درخواست ثبت شرکت را پر کنید.

 

 • سرمايه گذاری در سوئد از طريق خريد شرکت

بسیاری از شرکت‌های کوچک و سودده سوئدی به دلیل کهولت سنی صاحب شرکت توانایی ادامه کار را ندارند و به دنبال یافتن سرمایه‌گذار و یا صاحبی جدید میگردند.

 

 • ثبت شرکت با دادن ایده

در صورتی که ایده‌ای برای ثبت شرکت دارید می‌توان با جذب سرمایه‌گذاران سوئدی در زمینه‌های مختلف اقدام به ثبت شرکت در سوئد نمایید. این کار نیاز به ثبت حقوقی ایده،‌ برگزاری جلسات متعدد با سرمایه‌گذاران سوئدی، تعریف و توجیه ایده در زمینه‌های مختلف و کسب مجوزهای مورد نیاز می‌باشد.


 

 

 

 

 

کار در سوئد

 • اطلاعات و قوانین مربوط به کار در سوئد

اقامت کاری سوئد از دسامبر سال 2008 به صورت عملی درآمده است. این قانون بر این مبنا است که اگر شخصی در خارج از اروپا داخل یک شرکت سوئدی استخدام شود بر اساس شرایط خاصی ویزای استخدامی سوئد و در ادامه آن اقامت دائم سوئد به درخواست کننده تعلق می گیرد.
مدت بررسی این درخواست از طرف اداره مهاجرت متغیر اعلام شده است ولی تقریبا بین 2 تا 4 ماه طول خواهد کشید.
معمولا در ابتدا اداره مهاجرت ویزای 2 ساله صادر می کند و سپس ویزای 2 ساله دیگری صادر خواهد شد. پس از گذشت جهار سال این اقامت کاری به اقامت دائم سوئد تبدیل خواهد شد
..

 

 • اطلاعات مربوط به ثبت شرکت در سوئد

ثبت و یا خرید شرکت در سوئد بر اساس ویزای(Eget Företag) می باشد.
قوانین خرید شرکت یا ثبت شرکت در سوئد کاملا روشن و شفاف هستند. همکاران ما در گروه سرمایه گذاری شرکت کینگ وست سعی کرده اند این قوانین و همچنین مدارک مورد نیاز را به صورت خیلی ساده باز کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس بگیرید

اگر شما قصد دارید در سوئد با شرکت خود بیشتر از سه ماه کار کنید باید ویزای اقامت سوئد را داشته باشید.

 

 • مواردی که باید در نظر داشت:

1. اعتبار پاسپورت نباید کمتر از طول مدت درخواست باشد.
2. حداقل باید 50% سهام شرکت را دارا باشید. این امر به دلیل توانایی در تاثیرگذاری روی تصمیمات اصلی شرکت است.
3. شرکت باید پلان راضی کننده ای را نشان دهد. این پلان باید توانایی ساپورت کل خانواده را در طول 2 سال داشته باشد.
4. داشتن تجربه شخصی در مورد کاربسیار مهم است. باید نشان دهید که توانایی و تجربه راه اندازی شرکت در این راستا را در سوئد خواهید داشت.
5. نشان دادن پول کافی برای ساپورت خود و خانواده در طول 2 سال اول سکونت در سوئد. این مبلغ برای شخص درخواست کننده 200000 کرون و برای همسر 100000 کرون و برای هر فرزند زیر 18 سال 50000 کرون می باشد. نحوه ارائه این مبالغ به صورت گواهی بانکی معتبر می باشد.
6. دانستن زبان انگلیسی یا سوئدی لازم است. (مدرک زبان نیاز نیست)
7. اگر در سوئد دانشجو هستید باید درخواست ویزای اقامت کاری خود را قبل از تمام شدن اعتبار ویزای تحصیلی به اداره مهاجرت تحویل دهید. همچنین باید حداقل 30 واحد درسی(معادل یک ترم تحصیلی یا تحقیقاتی) را گذرانده باشید.


 

 

 

 

 

 • زمان دریافت ویزا:

برای شما یک کارت اقامت صادر خواهد شد که هنگام ورود به سوئد باید آن را با پاسپورت معتبر به همراه داشته باشید.
قبل از گرفتن کارت اقامت، سفارت سوئد در کشور درخواست کننده از شما عکس و اثر انگشت گرفته و بعد از چند روز کارت برای شما صادر خواهد شد.

مدت ویزای صادر شده 2 سال است. در طول این مدت همسر و فرزندان زیر 18 سال نیز در صورت درخواست اجازه اقامت خواهند داشت، ولی همسر شما اجازه کار را در طول این 2 سال ندارد. برای دریافت اجازه کار برای همسر باید جداگانه عمل کرد.

اقامت 2 ساله آزمایشی در صورتی به اقامت دائم تبدیل خواهد شد که بعد از 2 سال وقتی اداره مهاجرت شرکت و خود شما را بررسی می کند همه موارد طبق برنامه های ارائه شده باشد و درخواست کننده بدهی مالیاتی یا جرم قانونی مرتکب نشده باشد.

مبلغ در خواست برای شخص درخواست کننده 2000 کرون، همسر 1000 کرون و هر کدام فرزندان زیر 18 سال 500 کرون است.

در یک بیزینس پلان باید موارد زیر برای اداره مهاجرت کاملا روشن باشد:

 • ایده بیزینس
 • توانایی درخواست کننده در اداره این بیزینس
 • برنامه بازاریابی
 • قراردادهای مشتری ها و خریدها
 • مجوزها و قراردادهای بیزینس
 • برنامه مالی سال های آینده
 • نقدینگی مالی در 2 سال
 • سود پیش بینی شده
 • ترازنامه هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده

 

اقامت سوئد از طریق ازدواج:

 

 • اجازه اقامت مربوط به چه کسانی می شود؟

این نوع اجازه اقامت فقط مربوط به ازدواج نیست و شامل والدین، فرزندان، همسر، سامبو، و یا همسر آینده می شود.

 

 • قوانین مربوط به شخص مقیم سوئد

شخص مقیم سوئد موظف به پر کردن پرسشنامه ای مربوط به شخص درخواست کننده خواهد بود. در صورتی که شخص درخواست کننده از یکی از سفارتخانه های سوئد درخواست خود را ارسال کند احتیاج به نامه ای از اداره مالیات (پرشون بویس) خواهد بود.
قانون لزوم حداقل درآمد
این قانون به تازگی به تصویب درآمده و بر اساس آن شخص مقیم سوئد در برخی شرایط ملزم به داشتن حداقل درآمد و مسکن برای همسر خود است.


این قانون شامل گروههای زیر نمیشود:
1. تبعه های سوئد و کشورهای اتحادیه اروپا.
2. کسانی که دارای اقامت دائم سوئد هستند و بیش از چهار سال در سوئد ساکن بوده اند.
3. به عنوان پناهنده وارد سوئد شده اند.
4. در صورتی که شما برای فرزند خود درخواست می کنید.
در صورتی که شما شامل این قانون می شوید:
در صورتی که شرایط شما شامل این قانون می شود می بایست موارد زیر را نشان دهید:
1. داشتن حقوق(منبع درآمد) ثابت
2. داشتن مسکن با بزرگی مناسب
مسکن مناسب برای دو نفر شامل یک خانه با حداقل 2 اتاق و آشپزخانه است. برای یک یا دو فرزند احتیاج به یک اتاق خواب مخصوص فرزندان خواهد بود.

 

 • سوالاتی که معمولا هنگام مصاحبه پرسیده می شود

1. پیش زمینه شما(کودکی، تحصیلات، کار، محل درآمد، مسکن، اوقات فراغت، خانواده)
2. آیا قبلا همسری داشته اید؟
3. اولین بار کی شما و همسرتان اولین بار با یکدیگر ملاقات کردید؟
4. چگونه تماستان را با یکدیگر حفظ می کنید
5. کی برای اولین بار به عنوان زوج محسوب شدید
6. با چه زبانی با یکدیگر حرف می زنید
7. در صورتی که قبلا با هم زندگی کرده اید مکان ها و مدت آن را ذکر کنید
8. برنامه های آینده شما در مورد کار، فرزند، تحصیلات و غیره جیست؟
9. اطلاعات مربوط به خانواده خود و همسرتان را بنویسید(اقوام درجه اول)
10. درآمد شما از کجا تامین میشود و حقوق شما چقدر است؟
11. هزینه های مسکن و دیگر هزینه های شما چقدر است؟
12. مسکن شما چند اتاقه است و متراژ آن چقدر است؟

 

 • در صورتی که پاسخ منفی گرفتید

در صورتی که اداره مهاجرت به درخواست اقامت شما پاسخ منفی بدهد میتوانید تا پیش از سه هفته بعد از تاریخ دریافت تصمیم اقدام به درخواست تجدید نظر نسبت به پرونده کنید.
اداره مهاجرت موظف خواهد بود مجددا پرونده شما را بازبینی کند.

 

 • هنگام درخواست تجدید نظر

درخواست تجدید نظر به صورت یک نامه خواهد بود که در آن موارد زیر باید ذکر شود:

 • بنویسید که نسبت به چه پرونده ای اعتراض دارید و چه تغییری باید پیدا کند
 • نام ، شماره شناسنامه، شماره پاسپورت تاریخ تولد، آدرس و شماره تلفن خود را ذکر کنید
 • حتما نامه را با نام خود امضا کنید
 • درخواست تجدید نظر را به دفتری در اداره مهاجرت که تصمیم قبلی را اخذ کرده ارسال کنید.

 

 • در صورتی که اداره مهاجرت مجددا پاسخ منفی داد:

در صورتی که اداره مهاجرت همچنان به تصمیم خود پایبند بود میتوانید به یکی از دادگاههای مهاجرت سوئد(در شهرهای استکهلم، گوتنبرگ و مالمو) مراجعه کنید. هر یک از دادگاههای مذکور مسئول بررسی پرونده های خاصی هستند.

 

 

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای