لیست دانشگاههای درجه 1و2و3 نروِژ

دانشگاه های نروژ عموماً دارای سطح بالای آموزشی و پژوهشی هستند و تمامی آنها مورد تأیید وزارت علوم ایران نیز میباشند. بر اساس سطح، آنها به سه گروه طبقه بندی میشوند. کلیه مدارک اخذ شده از دانشگاههای ممتاز و خوب در کلیه مقاطع بدون شرط ارزشیابی و تأیید میگردند. گروه سوم دانشگاهها نیز مورد تأیید هستند، لیکن فارغ التحصیلان باید همراه با مدرک تحصیلی خود برنامه درسی رشته خود را نیز که به تأیید وزارت آموزش نروژ رسیده به کمیسیون مربوطه در وزارت علوم تقدیم نمایند. اخذ مدرک دکترا از گروههای اول و دوم توصیه میشود ولی در مورد گروه سوم توصیه نمیگردد. ذیلاً اسامی دانشگاههای مورد تأیید جهت آگاهی اعلام میگردد. فهرست ذیل از سایت اداره کل بورس و اعزام وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری برداشته شده است.

 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه یک (عالی)
 

 1. The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)      www.ntnu.no
 2. The University of Bergen (UiB)                                              www.uib.no
 3. The University of Oslo (UiO)                                                  www.uio.no
 4. The University of Tromsø (UiT)                                              www.uit.no
 5. The University of Stavanger (UiS)                                          www.uis.no
 6. Norwegian University of Life Sciences (UMB)                           www.umb.no
 7. The University of Agder (UiA)                                                www.uia.no
 8. The Oslo School of Architecture and Design (AHO)                  www.aho.no
 9. BI – Norwegian School of Management                      www.bi.no
 10. School of Mission and Theology                                            www.mhs.no
 11. Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)  www.nhh.no
 12. Norwegian School of Sport Sciences (NIH)                             www.nih.no
 13. Norwegian School of Veterinary Science (NVH)         www.veths.no
 14. Norwegian Acadamy of Music (NMH)                                      www.nmh.no
 15. MF Norwegian School of Theology (MF)                                  www.mf.no

 
 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه دو (خوب)
 

 1. Diakonhjemmet University College                         www.diakonhjemmeths.no
 2. Forsvarets ingeniørhøgskole                                                    www.mil.no
 3. Akershus University College             www.hiak.no
 4. Bergen University College                         www.hib.no
 5. Bodø University College             www.hibo.no
 6. Buskerud University College                         www.hibu.no
 7. Finmark University College             www.hifm.no
 8. Gjøvik University College             www.hig.no
 9. Harstad University College             www.hih.no
 10. Hedmark University College             www.hihm.no
 11. Lillehammer University College                         www.hil.no
 12. Molde University College                         www.himolde.no
 13. Narvik University College             www.hin.no
 14. Nesna University College             www.hinesna.no
 15. Nord-Trøndelag University College (HiNT)                              www.hint.no
 16. Oslo University College                         www.hio.no
 17. Sogn og Fjordane University College             www.hisf.no
 18. Stord/Haugesund University College                                       www.hsh.no
 19. Sør-Trøndelag University College             www.hist.no
 20. Telemark University College             www.hit.no
 21. Vestfold University College             www.hive.no
 22. Volda University College                         www.hivolda.no
 23. Østfold University College             www.hiof.no
 24. Aalesund University College             www.hials.no
 25. Bergen National Acadamy of the Arts                     www.khib.no
 26. Oslo National Academy of the Arts                                         www.khio.no
 27. Krigsskolen                                                                          www.krigsskolen.no
 28. Royal Norwegian Air Force                                                    www.mil.no
 29. The Norwegian School of Information Technology www.nith.no
 30. Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies      www.nla.no
 31. The Norwegian Police University College                                www.phs.no
 32. Sámi University College                        www.samiskhs.no
 33. Sjøkrigsskolen                                                                      www.mil.no

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه سه (متوسط) برای مدارک این دانشگاه­ها لازم است برنامه مصوب دوره تحصیلی نیز ارائه شود.

 1. Ansgar School of Theology and Mission www.ansgarhs.no
 2. Arkivakademiet                                                                      www.riksarkivet.no
 3. Atlantis medisinske høgskole                                                   www.amh.no
 4. Baptistenes Teologiske Seminar                                               www.baptist.no
 5. Barratt Due Institute of Music                                                  www.barrattude.no
 6. Betanien deaconal university college www.betaniensykepleierhogskole.no
 7. Bergen School of Architecture      www.bergenarkitektskole.no
 8. Bjørknes College www.bjorkens.no
 9. Campus Kristiania                                                                   www.campuskritiania.no
 10. Den norske Ballethøyskole                                                    www.dnbn.no
 11. The Norwegian Eurythmy College                                          www.eurytmi.no
 12. Queen Mauds College             www.dmmh.no
 13. Encefalon                                                                             www.encefalon.no
 14. Fjellhaug skoler                                                                    www.fjellhaug.no
 15. Bergen Deaconess University College                      www.utdanningibergen.no
 16. Høgskolen i Staffeldtsgate                                                     www.staffeldtsgate.no
 17. Diakonova University College www.diakonova.no
 18. The Norwegian College for Agriculture and Rural Development (HLB)   www.hlb.no
 19. Lovisenberg diakonoale høgskole                                           www.ldh.no
 20. Gimlekollen School of Journalism and Communication (GSJC)    www.mediehogskolen.no
 21. NKI Distance Education                                                         www.nki.no
 22. NLA – School of Religion, Education and Intercultural studies     www.nla.no
 23. Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                                              www.gestalt.no
 24. Norsk høgskole for helhetsterapi                                            www.helhet.no
 25. The Rudolf Steiner University College                        www.rshoyskolen.no
 26. Skrivekunstakademiet                                                           www.skrivekunst.no

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای