راهنمای کامل مهاجرت به استرالیا

راهنمای مهاجرت به استرالیا

اقامت استرالیا:

اقامت دائم استرالیا به این معنی است که شما می توانید به لحاظ زمانی به صورت نامحدود در استرالیا اقامت، کار و تحصیل نمایید. اما دارای تابعیت و پاسپورت ایرانی خواهید بود و در استرالیا حق رای نخواهید داشت. برای تحصیل در بعضی از دانشگاه های استرالیا نیز باید همانند دانشجویان غیر استرالیایی به همان میزان شهریه پرداخت نمایید. در ضمن در دو سال اول زندگیتان در استرالیا از حقوق بیکاری برخوردار نخواهید بود. اما اگر 3 سال در استرالیا زندگی نمایید می توانید درخواست تابعیت استرالیایی نمایید. تابعیت استرالیا به این معنی می باشد که شما ملیت استرالیا یی خواهید داشت و به شما پاسپورت استرالیایی داده خواهد شد. جدیدا دولت استرالیا از افرادی که درخواست تابیعت استرالیا می نمایند یک امتحان شهروندی می گیرد و اگر در این امتحان قبول شدند شهروند استرالیا شناخته خواهند شد.


برای اغلب افراد مقیم دائم، اولين گام در راه شهروند (تابع) استراليا شدن گذراندن امتحان شهروندی (تابعيت) است. برای اينکه جهت اين آزمون آماده شويد بايد کتاب مرجع شهروندی را مطالعه نمایید. وقتی که در اين امتحان کامياب شديد و ساير شرايط لازم برای شهروندی استراليا و ازجمله شرط زندگی در استراليا برای مدت تعيين شده و پيشينۀ خوب را داشتيد، آنوقت می بايست تقاضای خود را مبنی بر شهروندی استراليا تسليم کنيد. اگر درخواست شما موفق بود، از شما دعوت خواهد شد تا در جشن شهروندی شرکت کنيد. در اين جشن اغلب متقاضيان بزرگسال موظف هستند که قبل از آنکه شهروند استراليا بشوند تعهد پايبندی Pledge of Commitment بدهند

راهنمای مهاجرت به استرالیا.


بعد از اخذ تابعيت استراليا می توانيد درخواست گذرنامۀ استراليائی بنمائيد. اگر تابعيت کشور ديگر را (ایران) علاوه بر تابعيت استراليا حفظ ميکنيد ، برای ورود به و خروج از استراليا بايستی از گذرنامه استراليائی خود استفاده نمائيد. برای شهروندان استراليا که سن آنان 18 سال به بالا باشد ثبت نام برای دادن رأی اجباری است. هنگام شرکت در جشن شهروندی استراليا فرصت برای ثبت نام خواهيد داشت. اگر 17 ساله هم باشيد می توانيد ثبت نام کنيد تا وقتی به 18 سالگی رسيديد بتوانيد رأی بدهيد.

 

طبقه بندی انواع ويزا:
ممكن است شما و خانواده شما شرايط انتخاب چندين نوع ويزای مختلف را برای مهاجرت و اقامت در استراليا داشته باشيد. مهارت مشاورين ايران استراليا انتخاب بهترين گزينه ممكن با توجه به شرايط كنونی می باشد. ما با تخصصی كه داريم مدارك شما را آماده كرده و تمام مدارك قانونی لازم برای اثبات صلاحيت شما را ضميمه می كنيم. دستمزد ما مقطوع بوده و خط مشی برای استرداد هزينه ها نيز در نظر گرفته شده است.
— مهاجرت برمبنای مهارتهای تجاری
— مهاجرت متخصصين
— مهاجرت والدين — مهاجرت همسر
— ويزای بازنشستگی
— ويزای دانشجويی
— ويزای كار
— حامی و ضامن  


مهاجرت بر مبنای مهارتهای تجاری
(Business Skills Migration)

مالك تجاری – مستقل (ويزای موقت) Business Owner (Provisional)

اين ويزا برای يك دوره موقت چهارساله صادر می شود و قابل تبديل به اقامت دائم می باشد. شرايط صدور اين ويزا به شرح زير است:

— متقاضی بايد دارای سابقه حرفه ای موفقی باشد.
— ارزش خالص دارائی تجاری شخص متقاضی حداقل 200,000 دلار استراليا باشد.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی حداقل 500,000 دلار استراليا باشد.
— تجارت اصلی متقاضی بايد برگشت مالی ساليانه 500,000 دلار استراليا داشته باشد. كه اين مبلغ بايد ظرف زمان دو سال از چهارسال مالی قبل از ارائه تقاضانامه تحقق يافته باشد.
— متقاضی بايد حداقل صاحب 10% سهام تجارت اصلی خود باشد.
— متقاضی بايد حداقل 50% زمان كاری خود را در سمت مديريت بوده باشد كه اين زمان بايد در مدت دو سال از چهار سال مالی قبل از ارائه تقاضانامه سپری شده باشد.
— متقاضی بايستی قصد تاسيس تجارت يا شراكت در مديريت فعال يك تجارت در استراليا را داشته و صاحب بخش قابل توجهی از اين تجارت باشد.
— متقاضی بايد زير 45 سال سن داشته باشد.
— متقاضی بايد تسلط نسبی بر زبان انگليسی داشته باشد.

مالك تجاری – حمايت ايالتی يا منطقه ای (ويزای موقت) Business Owner – State/Territory Sponsored (Provisional)

اين ويزا برای يك دوره موقت چهار ساله صادر می شود و قابل تبديل به اقامت دائم مي باشد. شرايط صدور اين ويزا به شرح زير است:

— متقاضی بايد دارای سابقه حرفه ای موفقی باشد.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی حداقل 250,000 دلار استراليا باشد.
— متقاضی بايد توسط مجری منطقه ای يكی از ايالات يا نواحی استراليا حمايت گردد.
— متقاضی بايستی دارائی كافی برای اسكان در استراليا داشته باشد كه اين مقدار توسط مجری منطقه ای حامی شما تعيين می شود.
— تجارت اصلی متقاضی بايد برگشت مالی ساليانه 300,000 دلار استراليا داشته باشد كه اين مبلغ بايد ظرف زمان دو سال از چهارسال مالی قبل از ارائه تقاضانامه تحقق يافته باشد.
— متقاضی بايد حداقل 50% زمان كاری خود را در سمت مديريت بوده باشد كه اين زمان بايد در مدت دو سال از چهار سال مالی قبل از ارائه تقاضانامه سپری شده باشد.
— متقاضی بايستی قصد تاسيس تجارت يا شراكت در مديريت فعال يك تجارت در استراليا را داشته و صاحب بخش قابل توجهی از اين تجارت باشد.
— متقاضی بايد زير 55 سال سن داشته باشد.

مالك تجاری – مستقل (اقامت) Business Owner (Residence)

با اين ويزا اجازه اقامت دائم به كسانيكه ويزای موقت دارند داده می شود. شرايط صدور اين ويزا به شرح زير است:
— متقاضی بايد حداقل دو سال صاحب سهم در تجارت اصلی خود باشد.
— ارزش خالص دارائی تجاری شخص متقاضی ظرف دوازده ماه حداقل 100,000 دلار استراليا باشد.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی حداقل 250,000 دلار استراليا باشد.
— تجارت اصلی متقاضی بايد برگشت مالی ساليانه 300,000 دلار استراليا داشته باشد كه اين مبلغ بايد ظرف مدت دوازده ماه تحقق يافته باشد.
— متقاضی بايد حداقل دو كارمند تمام وقت استخدام كرده باشد.
مالك تجاری – حمايت ايالتی يا منطقه ای (اقامت) Business Owner – State/Territory Sponsored (Residence)
با اين ويزا اجازه اقامت دائم به كسانيكه ويزای موقت دارند داده می شود. شرايط صدور اين ويزا به شرح زير است:
— متقاضی بايد حداقل دو سال صاحب سهم در تجارت اصلی خود باشد.
— متقاضی بايد حداقل دو شرط از سه شرط زير را برآورده كند. در غير اينصورت مجری ايالتی مربوطه حمايت خود را لغو مي كند.
— مجموع ارزش خالص دارائي تجاری، شخص متقاضی ظرف دوازده ماه حداقل
750,000 دلار استراليا باشد.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی حداقل
250,000 دلار استراليا باشد.
— متقاضی بايد حداقل يك كارمند تمام وقت استخدام كرده باشد.
— تجارت اصلی متقاضی بايد برگشت مالی ساليانه 200,000 دلار استراليا داشته باشد كه اين مبلغ بايد ظرف زمان دوازده ماه تحقق يافته باشد.
— متقاضی بايد دو سال بعد از ويزای موقت برای اقامت اقدام كرده و حداقل يكسال را در استراليا سپري كرده باشد.
— مجری ايالتی مربوطه متقاضی را حمايت كند.

مدير ارشد اجرايی (ويزای موقت) Senior Executive (Provisional)

اين ويزا برای يك دوره موقت چهارساله صادر می شود و قابل تبديل به اقامت دائم می باشد. شرايط صدور اين ويزا به شرح زير است:
— متقاضی بايد دارای سابقه حرفه ای موفقی باشد.
— متقاضی بطور قانونی درآمد كسب كرده و طی دو سال بتواند 500,000 دلار استراليا به استراليا انتقال دهد.
— متقاضی بايستی دارائی كافی برای اسكان در استراليا داشته باشد.
— متقاضی بايد حداقل به اندازه دو سال از چهار سال قبل از ارائه تقاضانامه در شركتی مشغول بكار بوده باشد كه برگشت مالی ساليانه آن حداقل 50,000,000 دلار استراليا بوده و سمت او يكی از سه سمت بالای مديريتی باشد و قابليت عهده دار شدن مسئوليت در توسعه سياستهای استراتژيك شركت را دارا باشد.
— متقاضی متعهد به تاسيس تجارت يا شراكت در تجارتی متناسب در استراليا باشد و صاحب بخش قابل توجهی از اين تجارت باشد.
— متقاضی بايد زير 45 سال سن داشته باشد.
— متقاضی بايد تسلط نسبی بر زبان انگليسی داشته باشد.

مدير ارشد اجرايی – حمايت ايالتی يا منطقه ای (ويزای موقت) Senior Executive – State/Territory Sponsored (Provisional)

اين ويزا برای يك دوره موقت چهارساله صادر مي شود و قابل تبديل به اقامت دائم می باشد. شرايط صدور اين ويزا به شرح زير است:

— متقاضی بايد دارای سابقه حرفه ای موفقی باشد.
— متقاضی بطور قانونی درآمد كسب كرده و طی دو سال بتواند 250,000 دلار استراليا به استراليا انتقال دهد.
— متقاضی بايستی دارائی كافی برای اسكان در استراليا داشته باشد كه اين مقدار توسط مجری منطقه ای حمايت كننده شما تعيين مي شود.
— متقاضی بايد حداقل به اندازه دو سال از چهار سال قبل از ارائه تقاضانامه در شركتی مشغول بكار بوده باشد كه برگشت مالی ساليانه آن حداقل 10,000,000 دلار استراليا بوده و سمت او يكی ازسه سمت بالای مديريتی باشد و قابليت عهده دار شدن مسئوليت در توسعه سياستهای استراتژيك شركت را دارا باشد.
— متقاضی بايستی قصد تاسيس تجارت يا شراكت در مديريت فعال يك تجارت در استراليا را داشته و صاحب بخش قابل توجهي از اين تجارت باشد.
— متقاضی بايد زير 45 سال سن داشته باشد مگر اينكه فرمانداری ايالت مربوطه تاييد كند كه تجارت شخص متقاضی منافع استثنائی برای كشور استراليا دارد.
— متقاضی بايد تسلط نسبی بر زبان انگليسی داشته باشد.

سرمايه گذار (ويزای موقت) Investor (Provisional)

اين ويزا برای يك دوره موقت چهارساله صادر می شود و قابل تبديل به اقامت دائم می باشد. شرايط صدور اين ويزا به شرح زير است:

— متقاضی بايد ثابت كند كه سابقه تجاری موفقی در زمينه راه اندازی فعاليتهای تجاری يا سرمايه گذاريهای تجاری داشته است.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی كه به صورت قانونی به دست آمده حداقل 2,250,000 دلار استراليا باشد و ظرف مدت دو سال به استراليا انتقال يابد.
— متقاضی بايستی دارائی كافی برای اسكان در استراليا داشته باشد.
— حداقل يكسال از پنج سال مالی قبل از ارائه تقاضانامه، متقاضی مديريت مستقيم در راه اندازی يك فعاليت تجاری داشته و صاحب حداقل 10% سهام آن باشد يا اينكه سرمايه گذاری به ارزش حداقل 1,500,000 دلار استراليا را مديريت كرده باشد.
— متقاضی حداقل سه سال مديريت مستقيم بر راه اندازی يك يا چند فعاليت تجاری يا سرمايه گذاريهای تجاری داشته و همچنين اثبات كند كه داراي مهارت يك مدير تراز بالا در زمينه فعاليتهای تجاری و سرمايه گذاريهای تجاری می باشد.
— متقاضی متعهد به داشتن يك تجارت يا سرمايه گذاری فعال در استراليا می باشد.
— متقاضی بايد زير 45 سال سن داشته باشد.
— متقاضی بايد تسلط نسبی بر زبان انگليسی داشته باشد.

سرمايه گذار – حمايت ايالتی يا منطقه ای (ويزای موقت) Investor State/Territory Sponsored (Provisional)

اين ويزا برای يك دوره موقت چهارساله صادر می شود و قابل تبديل به اقامت دائم می باشد. شرايط صدور اين ويزا به شرح زير است:
— متقاضی بايد ثابت كند كه سابقه تجاری موفقی در زمينه راه اندازی فعاليتهای تجاری يا سرمايه گذاريهای تجاری داشته است.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی كه به صورت قانونی به دست آمده حداقل 1,250,000 دلار استراليا باشد و ظرف مدت دو سال به استراليا انتقال يابد.
— متقاضی بايستی دارائی كافی برای اسكان در استراليا داشته باشد كه اين مقدار توسط مجری منطقه ای حمايت كننده شما تعيين می شود.
— حداقل يكسال از پنج سال مالی قبل از ارائه تقاضانامه، متقاضی مديريت مستقيم در راه اندازی يك فعاليت تجاری داشته و صاحب حداقل 10% سهام آن باشد يا اينكه سرمايه گذاری به ارزش حداقل 750,000 دلار استراليا را مديريت كرده باشد.
— متقاضی حداقل سه سال مديريت مستقيم بر راه اندازی يك يا چند فعاليت تجاری يا سرمايه گذاريهای تجاری داشته و همچنين اثبات كند كه داراي مهارت يك مدير تراز بالا در زمينه فعاليتهای تجاری و سرمايه گذاريهای تجاری مي باشد.
— مجری ايالتی مربوطه متقاضی را حمايت كند.
— متقاضی متعهد به داشتن يك تجارت يا سرمايه گذاری فعال در استراليا می باشد.
— متقاضی بايد زير 55 سال سن داشته باشد مگر اينكه فرمانداری ايالت مربوطه تاييد كند كه تجارت شخص متقاضی منافع استثنائی برای كشور استراليا دارد.
— متقاضی بايد تسلط نسبی بر زبان انگليسی داشته باشد.

 سرمايه گذار (اقامت) Investor (Residence)  

اين ويزا اجازه اقامت دائم به متقاضی می دهد.

— متقاضی بايد دو سال از چهارسال مدت ويزای موقت خود را قبل از درخواست اقامت طی كرده باشد.
— متقاضی متعهد به ادامه فعاليتهای تجاری و سرمايه گذاری در استراليا است.
— متقاضی بايد در يك دوره پيوسته حداقل چهارساله مبلغ مشخصی را سرمايه گذاری كرده باشد.

سرمايه گذار – حمايت ايالتی يا منطقه ای (اقامت) Investor – State/Territory Sponsored (Residence)

اين ويزا اجازه اقامت دائم به متقاضی می دهد.

— متقاضی بايد دو سال از چهار سال مدت ويزای موقت خود را قبل از درخواست اقامت در ايالت مربوطه طی كرده باشد.
— متقاضی متعهد به ادامه فعاليتهای تجاری و سرمايه گذاری در استراليا باشد.
— متقاضی بايد در يك دوره پيوسته حداقل چهارساله مبلغ مشخصي را سرمايه گذاری كرده باشد.
— مجری ايالتی مربوطه متقاضی را حمايت كند.

مستعد تجارت (مهاجر) Business Talent (Migrant)

اين ويزا اجازه اقامت دائم به متقاضی می دهد.

— متقاضی بايد دارای سابقه حرفه ای موفقی باشد.
— ارزش خالص دارائی تجاری شخص متقاضی حداقل 400,000 دلار استراليا باشد.
— مجموع ارزش خالص دارائی تجاری و شخصی، شخص متقاضی كه به صورت قانونی به دست آمده حداقل 1,500,000 دلار استراليا باشد و ظرف مدت دو سال به استراليا انتقال يابد.
— تجارت اصلی متقاضی بايد برگشت مالی ساليانه 3,000,000 دلار استراليا داشته باشد كه اين مبلغ بايد ظرف زمان دو سال از چهارسال مالی قبل از ارائه تقاضانامه تحقق يافته باشد.
— متقاضی بايستی قصد تاسيس تجارت يا شراكت در مديريت فعال يك تجارت در استراليا را داشته و صاحب بخش قابل توجهی از اين تجارت باشد.
— متقاضی بايد زير 55 سال سن داشته باشد.

مهاجرت متخصصين General Skilled Migration

برای اخذ ويزای مهاجرت از نوع متخصصين داشتن شرايط زير الزامی می باشد:

سن
متقاضی بايد در زمان ارايه تقاضانامه زير 45 سال سن داشته باشد.

زبان انگليسی
متقاضی بايد تسلط نسبی به زبان انگليسی داشته باشد.

مدارك تخصصی
متقاضی بايد دارای مدرك حرفه ای، ديپلم، مدرك دانشگاهی يا سوابق حرفه ای باشد.
مهارت و تخصصهای متقاضی بايد توسط اداره ارزيابی مربوطه، ارزيابی شده و برای شغل معرفی شده توسط متقاضی، مناسب تشخيص داده شود.

شغل كانديد شده
متقاضی بايد يك شغل را از بين ليست مشاغل اعلام شده در زمان ارائه تقاضانامه انتخاب كند. شغل كانديد شده بايد متناسب با مدارك تخصصی و سابقه كار ارائه شده باشد.

سابقه كار اخير
اگر شغل كانديد شده توسط متقاضی 60 امتياز داشته باشد، متقاضی بايستی 12 ماه از 18 ماه قبل از ارائه تقاضانامه در زمينه شغل مورد نظر كار كرده باشد.
اگرشغل معرفی شده توسط متقاضی 40 يا 50 امتياز داشته باشد متقاضی بايد 2 سال از 3 سال قبل از ارائه تقاضانامه در زمينه شغل مورد نظر كار كرده باشد.
ارزيابی مهارت
مهارت متقاضی برای شغل كانديد شده بايد توسط ادار‍ه ارزيابی مربوطه در استراليا تاييد شود.

طبقه بندی متخصصين به شرح زير می باشد:

متخصصين – مستقل Skilled – Independent

متقاضی بايد تمام شرايط اوليه گفته شده را احراز كرده باشد و امتياز Pass Mark را بدست آورد.

متخصصين- كانديد شده توسط ايالت يا مناطق Skilled – State Territory Nominated Independent
متقاضی بايد تمام شرايط اوليه را احراز كرده و امتياز Pool Mark را بدست آورد. همچنين متقاضی بايد توسط ايالت يا يكی از مناطق در استراليا انتخاب شود. اين مناطق افراد واجد شرايط را ارزيابی كرده و آنهايی را كه شانس بيشتری برای استخدام در مشاغل خواسته شده دارند را انتخاب می كنند.

متخصصين مستقل منطقه ای (Skilled Independent Regional (SIR

متقاضی بايد تمام شرايط اوليه را احراز كرده باشد و امتيازPass Mark را بدست آورد البته امتياز Pass Mark برای اين ويزا كمتر از ويزای دسته اول می باشد. مدت اقامت اين ويزا 3 سال می باشد يعنی متقاضيانی كه موفق به دريافت اين ويزا می شوند بايد به مدت 3 سال در مناطقی كه برای شغل شخص متقاضی اعلام نياز شده است كار و زندگی كنند. اين ويزا قابل تبديل به اقامت دائم نيز می باشد و شرايط تبديل آن به شرح زير است:

1. حداقل 2 سال اقامت شخص سپری شده باشد .
2. حداقل 1 سال از اين 2 سال را در آن منطقه مشغول بكار بوده باشد.

Skill Matching

متقاضی بايد شرايط اوليه برای تخصص و سن را دارا بوده و زبان انگليسی را درحد متوسط بداند و سابقه كار مورد نياز برای اين ويزا 12 ماه قبل از ارائه تقاضانامه حداقل 6 ماه باشد اين نوع ويزا براي كمك به رفع كمبود متخصصين در مناطق مختلف استراليا طراحی شده است به اين ترتيب كه متقاضيان می توانند مشخصات خود را در ليست مربوط به اين ويزا ثبت كنند كه اين ليست در اختيار ايالات و مناطق و كارفرمايانی كه مايلند متخصصين مورد نياز خود را از اين ليست تهيه كنند قرار داده می شود.

متخصصين-حامی استراليايی Skilled – Australian Sponsored

متقاضی بايد تمام شرايط اوليه را احراز كرده باشد و يكی از شهروندان استراليا يا فردی مقيم كشور استراليا كه رابطه خويشاوندی با متقاضی يا همسرش دارد كفالت ايشان و خانواده ايشان را برعهده گيرد (كفيل) و همچنين شخصی مقيم يا شهروند استراليا متقاضی را ضمانت نمايد (ضامن) و شخص متقاضی امتياز PassMark را نيز بدست بياورد.

متخصصين-حامی در مناطق خاص Skilled – Designated Area Sponsored

متقاضی بايد شرايط اوليه را احراز كرده و در ضمن يكی از شهروندان استراليا يا مقيم استراليا كه رابطه خويشاوندی با شخص متقاضی يا همسرش دارد و در مناطق مشخص شده ساكن باشد كفالت او و خانواده اش را برعهده گيرد (كفيل) و همچنين شخصی مقيم يا شهروند استراليا متقاضی را ضمانت نمايد (ضامن).

به علت تغييرات متناوب در ليست مناطق خاص از ذكر اين ليست در اينجا معذوريم. براي اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد. امتياز لازم براي مهاجرت با درنظر گرفتن موارد زير محاسبه می شود:

— مهارت
— سن
— توانايی زبان انگليسی
— سابقه كار
— مشاغل مورد نياز (و پيشنهاد كار)
— مدارك استراليايی (دانشگاهی يا حرفه ای)
— مهارتهای همسر
— ارتباط خويشاوندی با فردی استراليايی(فقط برای Skilled -Australian Sponsored )

درضمن متقاضی می تواند در صورت داشتن شرايط زير از امتيازاضافی نيز بهره مند شود:

— سرمايه گذاری در استراليا
— سابقه كار در استراليا
— مهارت در يكی از زبانهای خارجی ارايه شده به غير از زبان انگليسی  مهاجرتوالدينParent Migration

مهاجرت والدين كمك كننده Contributory Parent Migration

والدينی كه خارج از استراليا زندگی می كنند در هر رده سنی كه باشند می توانند برای مهاجرت به استراليا اقدام كنند در صورتی كه در مورد والدينی كه در استراليا زندگی می كنند فقط سالخورده گان می توانند تقاضانامه مهاجرت خود را در استراليا ارائه دهند.

سالخورده به شخصی اطلاق می شود كه به اندازه كافی مسن باشد تا بتواند از مستمری مقرر سالخوردگان استفاده كند. درحال حاضر برای مردان 65 سال و برای زنان 62 سال قابل قبول است. سن قابل قبول برای زنان به تدريج تا 65 سال افزايش خواهد يافت.
متقاضيان بايد ثابت كنند كه آنها (زن و شوهر) در امتحان توازن خانواده (BFT) موفق هستند. در اين امتحان متقاضی بايد اثبات كند كه حداقل نيمی از فرزندانشان در استراليا بعنوان شهروند يا مقيم زندگی می كنند يا اينكه تعداد فرزندانی كه مقيم يا شهروند استراليا هستند بيشتر از فرزندانی است كه در كشورهای ديگر اقامت دارند.

متقاضيان هر دو نوع ويزا بايد 2 نوع هزينه زير را تقبل كنند:

1. هزينه ای كه بايد به دولت استراليا بپردازند كه اين مبلغ برای متقاضيان خارج از استراليا 1250 دلار استراليا و برای متقاضيان داخل استراليا 1795 دلار استراليا می باشد.

2. هزينه ای كه برای ويزا بايد پرداخت شود كه شامل 2 گزينه زير است:

1. ويزای دائم:
برای هر نفر 25,000 دلار استراليا (برای وابستگان كمتر از 18 سال 1050 دلار استراليا)

2. ويزای موقت:
برای هر نفر 15,000 دلار استراليا ( برای وابستگان كمتر از 18 سال 1050 دلار استراليا) اين ويزا برای مدت 2 سال به همراه مجوز كار و امكانات درمانی صادر می شود. در طول اين مدت ممكن است والدين بخواهند برای اقامت دائم اقدام نمايند كه دراينصورت بايد الباقی هزينه كه 10,000 دلار استراليا می باشد را بپردازند. (باستثناء وابستگان زير 18 سال)
متقاضيان احتياج به يك ضمانت 10 ساله به مبلغ 10,000 دلار استراليا برای متقاضيان اصلی و 4,000 دلار استراليا برای هر يك از افراد بزرگسال ديگر دارند (برای دارندگان ويزای موقت اين مبلغ در طول مدت اخذ اقامت دائم قابل پرداخت می باشد).

مهاجرت والدين سالخورده Aged Parent Migration

والدينی كه در استراليا زندگی مي كنند ممكن است بخواهند برای ويزای والدين سالخورده
اقدام كنند. اين در صورتی ممكن است كه حداقل يكی از والدين به اندازه كافی سالخورده
باشد كه شرايط دريافت مستمری را داشته باشد. برای مردان سن سالخوردگی 65 سال و برای زنان بتدريج از 60 تا 65 افزايش يافته است چنانچه تا ژوئن سال 2003 سن سالخوردگی برای زنان 62 سال بود. والدينی كه خارج استراليا هستند در هر سنی كه باشند می توانند برای ويزای والدين اقدام كنند. تمام والدين متقاضی بايد آزمايش تعادل خانواده را بدهند.

اين به اين معناست كه متقاضيان بايد يكی از شرايط زير را داشته باشند:

1. حداقل نيمی از فرزاندانشان بطور قانونی در استراليا زندگی كنند.

2. فرزندانی كه قانونی در استراليا زندگی می كنند بيشتر از فرزندانی باشد كه در كشورهای ديگر زندگی می كنند.
فرزندان هر دو نفر، پدر و مادر در آزمايش شمارش می شوند كه اين شامل فرزندان ازدواجهای قبلی طرفين نيز می باشد.
بعضی از والدين مجرد سالخورده كه نمی توانند شرايط آزمايش خانواده را احراز كنند نيز ممكن است بتوانند تحت دسته وابستگان سالخورده اقدام نمايند اگر بتوانند ثابت كنند كه به خويشاوندانشان (فرزندان) در استراليا وابسته هستند.
تمام متقاضيان برای مهاجرت والدين چه آنهايی كه در استراليا هستند يا آنهايی كه خارج استراليا هستند بايد توسط فرزندانشان (طبيعي، فرزندخوانده) حمايت شوند. حامي بايد شهروند يا مقيم كشور استراليا باشد. فرزندانی كه مقيم كشور استراليا هستند بايد 18 سال يا بالاتر باشند.

تمام متقاضيان برای ويزای والدين بايد يك ضامن نيز داشته باشند. ضامن كسی است كه تعهد كند چنانچه شخص متقاضی از خدمات اداره تامين اجتماعی (CommonWealth) استفاده كند هزينه آن را بازپرداخت نمايد كه اين تعهد تا 2 سال اول بعد از مهاجرت لازم الاجراء می باشد. اين ضمانت فقط برای متقاضيان بزرگسال مي باشد. مبلغ ضمانت برای متقاضی اصلی 3500 دلار استراليا و برای بقيه افراد 18 سال به بالا 1500 دلار استراليا می باشد.

برنامه مهاجرت والدين در حال رشد است چنانچه بين سالهای 2002 تا 2003 برای والدين از سراسر دنيا 500 جايگاه در نظر گرفته شده بود. زمانيكه تمام موارد مورد احتياج برای اخذ ويزای والدين رعايت شده باشد متقاضيان در صف اخذ ويزا قرار داده می شوند. در حال حاضر نزديك به 12,000 متقاضی در صف قرار دارند و نزديك به 10,000 نفر آماده پيوستن به صف می باشند. اين انتظار می رود كه والدين چندين سال در صف انتظار باقی بمانند.


ويزای بازنشستگی Retirement Visa

شرايط اخذ اين ويزا نسبتاُ ساده می باشد. شرايط زير مورد نياز است:

1. متقاضی حداقل 55 سال سن داشته باشد.

2. متقاضی حداقل 870,000 دلار استراليا سرمايه داشته باشد (چنانچه فرزندی مستقل در استراليا داشته باشد سرمايه 800,000 دلار استراليا كافی می باشد.) يا دارای سرمايه ای معادل 350,000 دلار استراليا بوده و صاحب يك مستمری و يا سرمايه ديگری برای سرمايه گذاری باشد كه بتواند درآمدی ساليانه بالای 52,000 دلار استراليا داشته باشد (چنانچه فرزندی مستقل در استراليا داشته باشد سرمايه 315,000 دلار استراليا و درآمد ساليانه 50,000 دلار استراليا كافی مي باشد).
اداره مهاجرت يك زمان منطقی برای فروش املاكی كه جزء سرمايه تان معرفی كرده ايد معين مي كند. مبلغ تعريف شده بايد قبل از دريافت ويزا در اختيارتان باشد.

همچنين به متقاضی و همسرش اجازه كار برای 20 ساعت در هفته نيز داده می شود.
متقاضی و همسرش بايد اقدامات لازم برای بيمه سلامتی در استراليا را نيز انجام دهند.
بيمه سلامتی حدود 280 دلار استراليا در ماه برای هر زوج هزينه دارد.
ما می توانيم شما را در تهيه اين اقدامات ياری دهيم.
اين ويزا برای مدت 4 سال صادر می شود و در پايان هر دوره به مدت 2 سال قابل افزايش است. لطفا توجه داشته باشيد كه در زمان درخواست افزايش زمان اقامت، معيارهای پذيرش و شخصيت و درآمد يا سرمايه مجددا بررسی می گردد.

ويزای دانشجويی Student Visa

انواع ويزای دانشجويی

انواع مختلف ويزای دانشجويی برای متقاضيان خارجی بسته به نوع دوره تحصيلی كه انتخاب می كنند موجود می باشد:

1. دوره های فشرده زبان انگليسی
2. مدارس
3. آموزش فنی و حرفه ای
4. تحصيلات عالی
5. تحصيلات تكميلی (فوق ليسانس يا دكترا)
6. دوره های غير رسمی
7. AUSAID يا دوره های تحت حمايت ارتش

دوره ها بايد توسط موسسه های آموزشی كه توسط دولت استراليا ثبت شده اند ارائه شود كه اين موسسه ها می توانند ايالتی يا مراكز خصوصی باشند.

شما بايد قبل از درخواست ويزا توسط موسسه ای پذيرفته شويد. دوره ها مطابق با «سطح ارزيابی» درجه بندی می شوند. شما بايد تمام پيش نيازهای مربوط به دوره انتخابی را پيش از درخواست ويزا دارا باشيد. پيش نيازها ممكن است شامل مهارت زبان انگليسی و تحصيلات شما باشد.

زبان انگليسی

اغلب ويزاها مستلزم داشتن مهارت كافی در زبان انگليسی می باشند. شما بايد آزمايش بين المللی زبان انگليسی (IELTS) را قبل از درخواست ويزا گذرانده باشيد.

پول

شما بايد اثبات كنيد كه پول كافی برای حمايت مالی خودتان در طی دوران تحصيل را داريد كه شامل هزينه دوره ها، مخارج زندگی، بليط هواپيما و ديگر مخارج می باشد. شما بايد برای مدت زمانی كه در استراليا هستيد بيمه سلامتی داشته باشيد زيرا دانشجويان خارجي توسط سيستم سلامت عمومی استراليا پوشش داده نمی شوند. شما همچنين بايد آزمايش های پزشكی استاندارد مهاجران را انجام داده و سو ء سابقه نیز نداشته باشيد.

پيش نيازهای دوره ها

شما بايد مطمئن شويد كه تمام پيش نيازهای دوره ها را تا زمانيكه در استراليا تحصيل می كنيد رعايت كرده ايد. بعنوان مثال ممكن است قوانينی برای احراز كيفيت تحصيلی يا حداقل روزهای لازم برای شركت در كلاس وجود داشته باشد.
اگر شما نتوانيد تمام پيش نيازهای دوره ها را برآورده نماييد ممكن است ويزای شما باطل شود.

اجازه کار با ويزای دانشجويی

دانشجويان خارجی می توانند درخواست اجازه كار كنند. در صورت داشتن مجوز كار می توانيد حداكثر 20 ساعت در هفته كار كنيد. البته در بعضی مواقع شما می توانيد تمام وقت هم كار كنيد.
اين مجوز می تواند در برآوردن قسمتی از مخارج زندگی تان در طول دوران تحصيل كمكتان نمايد. همچنين اين فرصت را داريد كه تجربه كاری در استراليا را بدست آوريد.
اما توجه داشته باشيد كه اين مجوز بصورت خودكار بهمراه ويزا صادر نمی گردد. شما بايد برای گرفتن مجوز كار پس از شروع دوره تحصيلی خود و در زمانی كه در استراليا هستيد اقدام كنيد.
ممكن است بخواهيد كه در تعطيلات بين ترم، تمام وقت كار كنيد. اما مراقب باشيد چون اگر بيش ازحد مجاز كار كنيد نقض قانون كرده و ممكن است ويزای شما باطل شود. شما بايد اين توصيه ها را جدی گرفته و مطمئن شويد كه تا حد مجاز كار می كنيد.
اگر شما ويزای دانشجويی داريد ممكن است واجد شرايط برای دريافت مجوز كار بعد از تحصيل نيز باشيد.

افراد خانواده
اگر شما ازدواج كرده يا صاحب فرزند هستيد می توانيد درخواست همراهی آنان را تا زمانيكه در استراليا تحصيل می كنيد را بنماييد. ممكن است به همسر يا شريك زندگی شما تا زمانيكه در استراليا تحصيل می كنيد اجازه كار تمام وقت داده شود تا بتواند از شما در طی دوران تحصيل حمايت نمايد. مخصوصا اگر شما در مقاطع عالی مانند دكترا يا فوق ليسانس تحصيل می كنيد.

لغو ويزا و استيناف

اگر شما مطلع شديد كه ويزايتان باطل خواهد شد (در صورتی كه نتوانيد شرايط دوره را برآورده نماييد) شما بايد فورا به دنبال يك توصيه قانونی باشيد زيرا امكان دارد بتوانيد وضعيت خود را توضيح داده و ويزای خود را حفظ نمایيد. اما شما بايد اينكار را ظرف 28 روز انجام دهيد در غیر اینصورت ويزای شما پس از سپری شدن مدت زمان مذكور باطل خواهد شد. زمانيكه ويزای شما باطل شود گرفتن ويزای مجدد بسيار مشكل خواهد بود.

اگر ويزای شما باطل شود شما می توانيد تقاضای استيناف به دادگاه بررسی امور مهاجرين را بدهيد. اگر می خواهيد استيناف كنيد بايد در اسرع وقت استيناف كنيد، در غیر اینصورت ممكن است دوره سختی را بگذرانيد.
اگر در استيناف موفق شويد می توانيد درخواست ويزای مجدد بنمائيد. حتی اگر مدت ويزای شما در طی مدت استيناف به انتها رسيده باشد. اما شما بايد به سرعت عمل كنيد. شما فقط 28 روز فرصت داريد تا درخواست ويزای ديگری بنمائيد يا اينكه بايد استراليا را ترك نمایيد اگر شما در اين وضعيت هستيد بايد فورا به دنبال يك توصيه قانونی باشيد.

تكاليف خود را انجام دهيد

اين مطلب بسيار مهم است كه تمامی دانشجويان شرايط ويزا را برآورده كرده و طی دوران تحصيل تكاليف محول شده را انجام دهند. ويزای دانشجويی يك فرصت عالی برای بدست آوردن شرايط عالی در استراليا پديد می آورد. اين فرصت را به خطر نيندازيد. با يك وكيل با مهارت در امور مهاجرت مشورت كنيد در اينصورت می توانيد مطمئن شويد كه هيچگاه با مشكل مواجه نخواهيد شد.

ويزای كار Work Visa

ويزای كار برای مدت 3 ماه الی 4 سال برای كار و اقامت صادر می شود. اين ويزا توسط كارفرمايان استراليايی كه درصدد استخدام افراد باتجربه خارجی می باشند استفاده می شود و اين در صورتی است كه برای شغل اعلام شده هيچ فرد غیر شغل مقيم استراليا يا شهروند استراليا، با تخصص و شرايط خواسته شده، حضور نداشته نباشد.

مراحل اخذ ويزا به شرح زير می باشد:

1. كارفرما درخواست حمايت شخص كانديد شده برای پست شغلی مورد نظر را انجام دهد.

2. شخص كانديد شده برای پست شغلی مورد نظر درخواست ويزا نمايد تا به استراليا سفر كرده و شروع به كار نمايد.
حمايت از شخص كانديد شده مستلزم ارزيابی از تداوم تجارت كارفرما، منافع حاصل از استخدام نيروی خارجی برای استراليا و تعهد شخص برای آموزش به افراد مقيم در استراليا و شهروندان استراليا می باشد.

كانديد شدن شخص نيز مستلزم ارائه پست شغلی خالی و اثبات اينكه پست مورد نظر فقط با استخدام نيروی خارجی پر می شود.
درآمد ساليانه پيشنهاد شده برای پست مورد نظر نبايد كمتر از درآمد ساليانه يك كارگر استراليايی باشد (در حال حاضر 35,836 دلار استراليا می باشد) و درضمن يكی از مشاغل اعلام شده توسط اداره مهاجرت استراليا نيز باشد.

پس از تائيد حمايت كارفرما و تقاضانامه انتخابی، تقاضانامه ويزای كارمند موردنظر مورد بررسی قرار می گيرد تا مشخص شود كه فرد مورد نظر دارای مهارت و مدارك مورد نياز برای شغل انتخابی می باشد. حمايت و تضمين Sponsorship andAssurance of Support
چنانچه متقاضی خويشاوندی در استراليا داشته باشد و مايل به حمايت متقاضی باشد (حامی)، بايد تعهد كند كه امكانات رفاهی و مساعدت مالی لازم را در مدت 2سال اقامت شخص متقاضی فراهم نمايد. همچنين موافقت كند كه اطلاعات و توصيه های لازم جهت اسكان متقاضی و خانواده اش از قبيل تهيه مسكن و هزينه های زندگی و غيره را فراهم نمايد. علاوه بر حامی كه گفته شد يك ضامن نيز لازم می باشد. شخص ضامن لزومی ندارد كه همان شخص حامی باشد بلكه هر شهروند استراليايی يا مقيم استراليا می تواند متقاضی را ضمانت كند. ضامن به شخصی گفته می شود كه متعهد شود تا متقاضی و خانواده اش را حمايت مالی نمايد.

بطوريكه آنها به هيچ گونه كمكی از جانب دولت استراليا تكيه نداشته باشند. ضامن بايد درآمد ساليانه حداقل 30,806 دلار استراليا داشته باشد و اين مبلغ براي هر كدام از افراد بزرگسال خانواده اش 2000 دلار افزايش يافته و براي هر كدام از فرزندان خانواده 624 دلار ديگر افزايش می يابد. همچنين به اين مبلغ برای هر يك از افراد بزرگسال خانواده متقاضی 2000 دلار و هر فرزند 624 دلار افزوده می شود. زمانيكه تقاضانامه توسط بانك Common Wealth استراليا تصويب شد مبلغ ضمانت بايد پرداخت شود.

اين مبلغ به مدت 2 سال از زمانيكه شخص متقاضی وارد استراليا می شود نگهداری می شود اين پول در پايان 2 سال آزاد می گردد. مبلغ ضمانت قابل پرداخت برای متقاضی اصلی 3500 دلار و برای هركدام از افراد بالای 18 سال خانواده متقاضی اصلی 1500 دلار می باشد.

 

 

مراحل ويزا دانشجویی

 

مدارک لازم برای صدور ویزای دانشجویی 

* اصل پاسپورت متقاضی و همراهان
*اصل شناسنامه متقاضی و همراهان
* ترجمه شناسنامه متقاضی و همراهان
* سند ازدواج (در صورت تاهل) و ترجمه
* اصل و ترجمه مدارک تحصیلی و یا مدارک اشتغال به تحصیل
* نامه سوابق شغلی و تحصیلی ( رزومه ) برای دریافت نمونه رزومه در این قسمت کلیک نمایید.
*اصل ایلتس
* مدارک مالی و ترجمه رسمی
* تمام فرمها (157, 1221, و فرم های تکمیلی سفارت)
* پذیرش
* عکس پاسپورتی (4 عدد)
* اصل فیش بانکی 3620000 ریال واريز شده به بانك تجارت شعبه احمد قصیر كد 034 به شماره حساب 194428758 به نام سفارت استراليا
* در صورت لزوم مدارک دیگری نیز درخواست خواهد شد.
* دریافت ویزا بین 4الی 6 هفته از زمان تشکیل پرونده و زمان استاندارد دریافت ویزا سه ماه میباشد. در موارد استثنایی این زمان بسته به رشته تحصیلی طولانی تر خواهد بود.

مدارك مالي 
هزينه تحصيل ، زندگي و رفت و امد براي مدت تحصيل در صورتي كه دوره تحصيلي كمتر از دو سال باشد.
هزينه تحصيل ؛ زندگی . و رفت و آمد براي دو سال در صورتي كه دوره تحصيلي بيشتر از دو سال و یا بیشتر باشد.
به مثال زير توجه فرماييد :

* دوره دوساله كارشناسي ارشد با شهريه 18000 دلار در سال
* توسط هزينه زندگي سالانه دانشجويي 12000 دلار استراليا
* هزينه هاي رفت و امد براي هر فرد 2000 دلار استراليا
* هزينه هاي افراد همراه نيز بر حسب ، تعداد و سن افراد تعيين ميگردد.

12000*2=24000 $AUD
18000*2=36000 $AUD
2000
TOTAL FINANCIAL SUPPORT : 62000$AUD

مبلغ محاسبه شده بر حسب مورد بايد به مدت سه ماه قبل از درخواست ويزا در حساب فرد متقاضي و يا ضامن هاي مالي وي بدون كمتر شدن از مبلغ مورد نياز سپرده باشد . در مورد دانشجويان ارشد تحقيقاتي و يا دكترا ، محاسبه میزان توان مالی متفاوت است.

مدارك مورد نياز براي ضمانت مالی / هر فرد یا افرادی ( حد اکثر سه نفر) می توانند ضمانت مالی دانشجو را به عهده بگیرند. بدین منظور بایستی مدارک زیر را تهیه نمایند.
نکته : ضامن مالی میتواند در هر کشوری ساکن باشد.

* ترجمه رسمي شناسنامه ضامن
* تعهد محضري و ترجمه رسمي
* ريز حساب سه ماه گذشته و ترجمه آن

 

 

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای