کلیه افرادی که قصد کار کردن در قبرس را دارند بایستی نسبت به ثبت شرکت در قبرس اقدام نموده و با این اقدام مجاز به کار کردن میباشند . توجه به این نکته ضروری است که این افراد فقط میتوانند در شرکت خود مشغول بکار باشند بنا بر این اگر افرادی قصد ارائه کارهای خدماتی دارند باید قبل از تاسیس ...

اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران